Followers

Friday, May 21, 2010

Komunikasi Islam

Komunikasi amat penting kepada setiap manusia dalam meneruskan kehidupan. Tanpa komunikasi, kita tidak mampu berkongsi dan menyampaikan maklumat serta ilmu dengan cara yang efektif. Justeru, bidang komunikasi turut mendapat tempat sebagai bidang yang perlu diterokai. Displin komunikasi hari ini menjadi antara displin ilmu yang ditawarkan di institusi pengajian tinggi tempatan mahupun antarabangsa secara profesional. Ia menjadi bidang keperluan dalam melahirkan intelektual akademik yang memiliki kemahiran dalam memahami pengajaran, prinsip dan kaedah berkomunikasi dengan baik.

Terdapat pelbagai pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana komunikasi dalam mendefinisikan komunikasi. Secara umumnya komunikasi merupakan proses penyampaian maklumat daripada pengirim kepada penerima. Hovland, Janis dan Kelly (1953) menjelaskan komunikasi sebagai proses bagi seseorang individu sebagai komunikator menyampaikan mesej dengan tujuan untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang. Manakala Gerbner (1966) menyifatkan komunikasi sebagai bentuk interaksi sosial yang menggunakan simbol dan sistem mesej ketika berkongsi maklumat. Miller (1966) pula melihat komunikasi sebagai situasi yang memerlukan sumber menyampaikan mesej kepada penerima dengan secara sedar untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. Justeru, konsep komunikasi mempunyai pelbagai definisi dan makna bergantung kepada tujuan dan perspektif yang berbeza. Walaubagaimanapun, prosesnya yang fleksibel masih menekankan elemen-elemen yang sama dalam mewujudkan sesuatu fenomena.

Terdapat empat elemen asas di dalam proses komunikasi iaitu;
1. sumber-penyampai (komunikator)
sumber ialah tempat bermulanya proses komunikasi sama ada individu, kumpulan atau sesiapa sahaja yang memulakan komunikasi dengan menghasilkan mesej.

2. mesej
mesej merupakan idea dan maklumat mahupun perasaan (emosi) yang ingin dikongsi bersama di antara sumber dan penerima. Mesej boleh disampaikan sama ada secara verbal atau bukan verbal. Mesej verbal adalah seperti perkataan (bahasa) manakala mesej secara bukan verbal termasuk air muka, pergerakan badan, nada suara, penampilan diri yang dapat menyokong komunikasi verbal.

3. saluran
saluran merupakan medium yang boleh digunakan oleh sumber untuk menyampaikan mesej kepada penerima. Saluran berbeza bergantung kepada bentuk komunikasi yang digunakan. Sebagai contohnya, komunikasi interpersonal menggunakan gelombang udara ketika berkongsi maklumat yang ingin disampaikan manakala komunikasi massa pula lebih bergantung kepada alat teknologi komunikasi dan media seperti internet, radio, televisyen dan akhbar.

4. penerima
penerima ialah individu, kumpulan ataupun orang ramai yang menjadi sasaran mesej. Sumber boleh menjadi penerima dan sebaliknya.

Selain daripada empat elemen asas di atas, masih terdapat beberapa elemen tambahan di dalam proses komunikasi termasuk maklum balas, gangguan, kesan dan persekitaran.

1. maklum balas
maklum balas ialah respons yang diberikan oleh penerima terhadap mesej daripada sumber.

2. gangguan
gangguan merupakan halangan yang menyebabkan proses komunikasi gagal atau tidak berkesan. Terdapat tiga jenis gangguan yang menghalang penerima menerima dan memahami mesej dengan baik iaitu sama ada gangguan dalaman, luaran atau semantik. Gangguan dalam berlaku disebabkan oleh keadaan psikologi penerima yang tidak stabil dan terganggu. Gangguan luaran pula ialah gangguan yang didapati secara fizikal seperti bunyi yang terlalu bising akan menghalang penerima daripada mendengar dengan jelas. Manakala gangguan semantik merupakan halangan yang wujud akibat faktor bahasa dan penggunaan perkataan. Sebagai contohnya loghat sesebuah negeri di Malaysia memerlukan seseorang itu memahami penggunaan perkataan berdasarkan perbezaan bahasa dan adat budaya setempat. Oleh itu, situasi ini akan mewujudkan reaksi emosi yang berbeza bergantung kepada pemahaman penerima sama ada emosi marah, gembira atau malu.

3. kesan
kesan ialah apa yang didapati hasil daripada proses komunikasi yang berlaku. Kesan boleh dilihat sama ada secara kognitif, perasaan atau tingkah laku.

4. persekitaran
persekitaran merangkumi situasi atau tempat yang mana berlaku proses komunikasi.


Walaubagaimanapun, definisi dan pendekatan komunikasi yang dikemukakan di atas lebih memfokuskan perbincangan komunikasi dalam pendidikan sekular Barat. Justeru, pengajaran komunikasi hari ini terlepas pandang dalam memahami prinsip dan kaedah komunikasi Islam. Bidang komunikasi Islam atau juga dikenali sebagai komunikasi dakwah merupakan satu bidang baharu yang muncul di dalam penelitian akademik. Menurut Zulkiple (2001) kesedaran membentuk bidang komunikasi menurut perspektif Islam dan dakwah ini menyumbang kepada perkembangan falsafah, pendekatan dan perlaksanaan ilmu komunikasi yang dipindahkan dari Barat. Dari perspektif agama, Islam dilihat sebagai agama yang bersifat mission yang menggesa penganutnya supaya berterusan menyebarkan mesej sama ada kepada rakan-rakan Muslim ataupun kepada bukan Muslim. Setiap individu Muslim dianggap komunikator agama atau da’i (pendakwah) di mana diwajibkan menyampaikan mesej mengikut kadar keupayaan masing-masing.

Mohd Yusof Hussain et al. (1990) mendefinisikan komunikasi Islam sebagai proses menyampai atau bertukar perutusan dan maklumat dengan menggunakan prinsip dan kaedah komunikasi yang terdapat di dalam al-Quran dan Hadith. Mahyuddin Abd. Halim (1985) pula menegaskan bahawa komunikasi Islam ialah proses membekalkan khalayak dengan hakikat kebenaran agama Islam yang berterusan bersandarkan kepada al-Quran dan al-Sunnah secara langsung atau tidak, melalui perantaraan media umum atau khusus, bertujuan membentuk pandangan umum yang betul berasaskan hakikat kebenaran agama yang memberi kesan kepada kehidupan seseorang dalam aspek akidah, ibadah dan muamalah. Zulkiple (2001) menghuraikan prinsip dan kaedah komunikasi Islam yang meliputi aspek berkomunikasi secara menegak atau vertikal iaitu dengan Allah, dan berkomunikasi secara horizontal iaitu sesama manusia. Jelasnya, terdapat dua bentuk hubungan komunikasi dalam ajaran Islam iaitu habl min Allah (hubungan dengan Allah) dan habl min al-nas (hubungan sesama manusia).

Hakikat yang perlu diakui bahawa komunikasi dan media adalah antara bidang penting yang boleh mencorakkan kehidupan manusia. Sebagai manusia yang syumul, Islam menyediakan panduan supaya setiap aktiviti komunikasi dan media sentiasa membawa manusia kepada kebaikan. Sarjana Muslim perlu meneroka dan menggali khazanah falsafah dan pemikiran Islam berkaitan komunikasi dan media khususnya melalui sumber al-Quran dan al-Sunnah supaya bidang tersebut berkembang dalam acuan kita sendiri. Unsur-unsur komunikasi dan media yang merosakkan masa depan masyarakat perlu dikenal pasti dan dinyahkan manakala unsur-unsur kebaikan hendaklah terus diperkasakan. Komunikasi dan amalan media Islam perlu tunduk kepada kekuasaan Allah sebagai kuasa mutlak yang menentukan hala tuju kehidupan manusia.

No comments:

LinkWithin