Followers

Thursday, April 26, 2012

Penelitian Pendekatan Metateori Bidang Komunikasi: Dari Perspektif Dakwah...samb. IIAgak lama tidak menulis...agak sibuk kebelakangan ini, berusaha untuk menyiapkan tesis di saat-saat yang terakhir. Nasib baik teringat yang artikel tentang metateori bidang komunikasi belum dihabiskan perkongsiannnya. Ini sambungan bahagian II...

Pendekatan Metateori Bidang Komunikasi

Metateori ialah teori mempelajari ilmu tentang teori (Miller 2005; Littlejohn dan Foss 2008). Saodah et al. (2003) menjelaskan peranan metateori yang membantu para sarjana komunikasi membuat klasifikasi tentang teori komunikasi. Metateori adalah seumpama peta topografi yang diperlukan untuk membuat klasifikasi, perbandingan dan penilaian teori-teori komunikasi. Pelbagai keterangan teoretikal tentang komunikasi dapat disusun dengan adanya metateori. Terdapat tiga asas ilmu metateori yang menjadi tunjang di dalam setiap proses komunikasi yang berlaku; ontologi, epistimologi dan aksiologi. Brugger (2003) membincangkan peranan dan kedudukan metateori (Rajah 3) sebagai faktor yang menyumbang kepada perkembangan kajian penyelidikan secara saintifik khususnya dalam bidang media dan komunikasi. Oleh itu, pemahaman mengenai ilmu metateori dapat menentukan jenis penyelidikan yang ingin dilakukan dengan berpandukan teori metode dan teori pemahaman yang betul. Ini kerana meteteori turut menjelaskan mengenai falsafah di sebalik setiap penyelidikan yang dipilih.


Rajah 3. Kedudukan Metateori dalam Kajian Penyelidikan Saintifik


Kajian ontologi melibatkan pemahaman mengenai kewujudan realiti di sekeliling kita. Ontologi menekankan fenomena realiti dengan persoalan mengenai ‘apa’. (Miller 2005; Amira Sariyati 2005; Guarino et al. 2009; Littlejohn dan Foss 2008). Para sarjana teori melabelkan tiga bentuk pandangan yang berbeza mengenai realiti. Mereka melihat sesuatu fenomena realiti itu sama ada melalui lensa realis, nominalis ataupun konstruktionis sosial. Bagi sarjana sosial realis, mereka melihat dunia secara objektif. Mereka berpandangan bahawa secara realitinya, memang wujud dunia lain di luar pengalaman dan pemikiran kita. Nominalis pula melihat dunia secara subjektif dan mendakwa semua benda di luar daripada pemikiran kita hanyalah wujud pada nama dan label semata-mata, tidak lebih daripada itu. Konstruktionis sosial berpendapat bahawa realiti ialah sesuatu yang dicipta oleh manusia dari interaksi yang mereka bina terdahulu dan juga semasa. Justeru, konstruktionis sosial berdiri antara realiti objektif dan realiti subjektif (Miller 2005; Amira Sariyati 2005).


Dalam konteks displin ilmu komunikasi, perbincangan ontologi dikaitkan tentang persoalan mengenai apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi. Terdapat pelbagai pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana komunikasi dalam mendefinisikan komunikasi. Secara umumnya komunikasi merupakan proses penyampaian maklumat daripada pengirim kepada penerima. Galvin dan Wilkinson (2006) menjelaskan komunikasi sebagai proses bagi menyampaikan mesej dengan tujuan untuk membina hubungan. Manakala Littlejohn dan Foss (2008) mengaitkan komunikasi sebagai proses yang membentuk interaksi sosial dengan menggunakan simbol dan elemen mesej melalui perkongsian maklumat. Buck dan VanLear (2002) pula berpendapat bahawa proses komunikasi memerlukan sumber bagi menyampaikan mesej kepada penerima untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. Justeru, konsep komunikasi mempunyai pelbagai definisi dan makna bergantung kepada tujuan dan perspektif yang berbeza. Walaubagaimanapun, prosesnya yang fleksibel masih menekankan elemen-elemen yang sama dalam mewujudkan sesuatu fenomena.

Manakala, epistimologi berkaitan tentang bagaimana sarjana teori menyelidik sesuatu fenomena. Ia merupakan falsafah mengenai cara menyelidik dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Bidang epistimologi ini menekankan cara pemerolehan ilmu secara objektif melalui proses penyelidikan saintifik di dalam menjelaskan tentang hubungan sebab-akibat sesuatu fenomena. Pemerolehan ilmu secara subjektif turut menjadi asas epistimologi tentang sejauhmana wujudnya proses penghasilan ilmu pengetahuan tersebut (Miller 2005; Amira Sariyati 2005; Browaeys 2004; Littlejohn dan Foss 2008). Para sarjana teori yang berorientasikan penyelidikan secara objektif yakin bahawa hanya bukti dan hasil yang dikutip melalui kajian empirikal dengan cara yang objektif dapat menjelaskan fenomena yang dikaji secara tepat dan benar. Walaubagaimanapun, bagi sarjana yang berorientasikan subjektif, mereka berpendapat bahawa kefahaman mengenai dunia sosial adalah bersifat relatif yang tidak akan diperolehi hanya dengan menumpukan kepada objektif semata-mata. Mereka berusaha mengkaji sesuatu fenomena dengan membina hubungan secara langsung dengan subjek kajian seperti yang sering didapati melalui kajian interpretif melalui temu bual atau etnografi (Miller 2005; Amira Sariyati 2005).

Epistimologi dalam displin komunikasi melihat kepada bagaimana untuk menghasilkan proses komunikasi yang efektif melalui elemen-elemen yang wujud dalam sesebuah proses komunikasi. Sebagai contohnya model komunikasi yang diperkenalkan oleh Laswell (1948) (Rajah 4) jelas mengaitkan kesan sebagai salah satu elemen dalam proses komunikasi. Ini bermakna kesan menjadi elemen utama dalam menentukan sejauhmana proses komunikasi yang berlaku memberi kesan yang efektif kepada penerima (receiver) selain daripada elemen-elemen komunikasi yang lain. Model komunikasi yang diperkenalkan oleh Harold Laswell (1948) menekankan aspek kesan dan impak kepada masyarakat daripada penggunaan media massa berbanding dengan model komunikasi yang lain (Littlejohn dan Foss 2008; Griffin 2009; Flensburg 2009).Rajah 4: Model Komunikasi Laswell (1948): Who (sender) says what (message) in which (medium) channel to whom (receiver) with what (feedback) effect?


Aksiologi pula membincangkan mengenai persoalan nilai yang menjadi panduan para sarjana teori dalam membina dan mengembangkan teori (Miller 2005; Amira Sariyati 2005; Littlejohn dan Foss 2008). Terdapat pandangan sarjana teori yang menolak nilai dalam sesuatu penyelidikan yang dijalankan. Namun, terdapat juga mereka yang berpendapat bahawa seseorang penyelidik itu tidak mungkin dapat menolak nilai dari konteks penyelidikan. Hubungan di antara nilai dan teori menunjukkan bahawa mustahil untuk menolak nilai malah nilai peranan membawa penyelidik pada tahap kesarjanaan mereka. Namun, faktor-faktor seperti bias sentiasa menjadi faktor yang menjejaskan teori yang dibina (Miller 2005). Justeru, kewujudan nilai dalam proses komunikasi dibina melalui hubungan di antara penyampai dan penerima serta perubahan yang berlaku melalui proses komunikasi tersebut. Ini dijelaskan oleh Buck dan VanLear (2002) dan Flensburg (2009) yang mana proses komunikasi memberi kesan dan pengaruh terhadap tingkah laku, sosial dan juga emosi seseorang individu sama ada secara langsung ataupun tidak langsung.


InsyaAllah sambungan artikel ini bahagian III (akhir) akan menyusul.... tentang membangunkan pendekatan metateori bidang komunikasi dakwah

No comments:

LinkWithin