Followers

Wednesday, February 29, 2012

Penelitian Pendekatan Metateori Bidang Komunikasi: Dari Perspektif Dakwah

Hasil perbincangan saya dalam beberapa entri yang lepas mengenai pendekatan metateori serta juga tentang bidang komunikasi dan dakwah telah menghasilkan satu lagi artikel tentang isu ini. Saya mahu berkongsi mengenai satu artikel tentang "Penelitian Pendekatan Metateori Bidang Komunikasi: Dari Perspektif Dakwah" yang telah dimuatkan dalam buku Pembangunan Dakwah Semasa. 2011. Terbitan Jabatan Pengajian Dakwah & Kepimpinan dan disunting oleh Razaleigh Muhamat@Kawangit & Ideris Endot. Diharap artikel ini dapat membantu menjelaskan konsep metateori bidang komunikasi serta komunikasi dakwah dengan lebih baik lagi. InsyaAllah :)


Penelitian Pendekatan Metateori Bidang Komunikasi: Dari Perspektif Dakwah

Rosmawati Mohamad Rasit
Universiti Kebangsaan Malaysia
rosma_mr@ukm.my


Pengenalan

Komunikasi amat penting kepada setiap manusia dalam meneruskan kehidupan. Tanpa komunikasi, kita tidak mampu berkongsi dan menyampaikan maklumat serta ilmu dengan cara yang efektif. Justeru, displin komunikasi turut mendapat tempat sebagai bidang yang perlu diterokai. Displin komunikasi hari ini menjadi antara displin ilmu yang ditawarkan di institusi pengajian tinggi tempatan mahupun antarabangsa secara profesional. Ia menjadi bidang keperluan dalam melahirkan intelektual akademik yang memiliki kemahiran dalam memahami pengajaran, prinsip dan kaedah berkomunikasi dengan baik. Walaubagaimanapun, para sarjana Barat mendominasi bidang komunikasi (Ayish 2003; Chu 1985; Zulkiple 2001 & 2003; Miike 2002; Mohd Safar 2009) dengan mengukuhkan segala konsep, metateori, model, teori serta prinsip komunikasi berdasarkan perspektif dan cara fikir mereka. Malah kajian penyelidikan komunikasi yang dijalankan secara saintifik dan empirikal banyak dipengaruhi oleh pemikiran dan perspektif Barat. Mohd Safar (2009) menjelaskan bahawa falsafah komunikasi yang digunapakai di sebahagian besar dunia hari ini adalah berasaskan sumber Barat; dari segi amalannya dan juga dari segi world-viewnya.

Begitu juga dengan bidang pengajian komunikasi di Malaysia malah termasuk di negara-negara Asia yang terlalu bersandarkan perspektif Barat. Hujah ini disokong oleh Ahmad Murad (2009) yang menyatakan bahawa di Malaysia, penyelidikan dan ilmu pada tahap teori-meta, teori, empirikal dan kegunaan dalam komunikasi dan pengajian media berkiblat dan terbit dari Amerika Syarikat dan United Kingdom. Secara kasarnya, tidak ada teori-meta atau analisis teoretikal yang terbit dari dalam gagasan masyarakat kita sendiri selama lebih tiga dekad kewujudan pengajian komunikasi di Malaysia. Mohd Safar (2009) turut mengakui bahawa Malaysia juga menggunapakai falsafah yang bersumberkan Barat ini dengan menyesuaikannya mengikut sistem politik negara ini.

Namun, sejak akhir-akhir ini wujud idea dan pandangan yang membangkitkan isu bahawa displin komunikasi seharusnya turut dilihat dari perspektif yang berbeza bukan hanya bergantung kepada perspektif Barat semata-mata. Justeru, muncul para sarjana dari Asia dan khususnya Islam untuk turut sama memperjuangkan displin komunikasi dari perspektif selain daripada Barat seperti Ayish (2003), Miike (2002), Mowlana (2007), Mohd Hussain (1985), Chu (1985), Zulkiple (2001 & 2003), Tanudikusumah (1985), Dakroury (2006), Aminudin et al. (2009), Semati (2011), Mohd Safar (2009) dan Siddiqui (1991). Begitu juga dengan pendekatan metateori yang mendasari perbincangan teori komunikasi Barat membawa aspek ontologi, epistimologi dan aksiologi berdasarkan hujah pemikiran mereka. Justeru, melalui kertas kerja ini penulis melihat bahawa wujudnya peluang untuk menggali dan mencerakinkan potensi bidang pengajian komunikasi khususnya dari aspek pendekatan ilmu metateori dari perspektif dakwah. Ini kerana bidang dakwah tidak terkecuali daripada membincangkan mengenai aspek komunikasi yang menjadi antara prinsip penting oleh da’ie sebagai religious communicator. Selain itu, perbincangan ini turut melihat kepentingan untuk membangunkan pendekatan metateori komunikasi dakwah dari sudut pandangan Islam.


Dakwah Islamiah dan Komunikasi

Dakwah Islamiah merupakan aktiviti umat Islam yang didasari dengan iman dan keikhlasan untuk mengamal, menyebar kerahmatan (rahmatan) dan kedamaian (salaman) kepada umat manusia. Oleh itu, tiada dakwah yang dianggap gagal; hanya mungkin yang terjadi adalah dakwah yang tidak mampu merubah sasarannya ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, atau dakwah itu sendiri dicurigai sebagai penghalang dalam melakukan satu-satu perkara yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi sesebuah masyarakat (Syamsul Bahri 2003). Matlamat dakwah ialah untuk membawa manusia kepada kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat serta mendapat keredhaan Allah dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu, keluarga mahupun kehidupan sosial kemasyarakatan (Zaydan 1976; Ab. Aziz 1997; Syamsul Bahri 2003; Sohirin 2008). Sebagaimanana Firman Allah:
Maksudnya: “kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertaqwa, nescaya Kami tumpahkan kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi, tetapi mereka itu mendustakan, sebab itu Kami siksa mereka disebabkan usahanya itu”(al-a’raf: 96).

Menurut Yaacob (1995), manusia merupakan objek pentarbiahan yang memerlukan pentarbiahan melalui konsep dakwah. Entiti-entiti atau komponen diri manusia itu sendiri membentuk skop dan dimensi tarbiah dalam Islam. Biasanya dirujuk dalam tiga aspek; al-ruh, al-jasad dan al-‘ql. Dengan itu tarbiah bersifat rohani, jasmani dan aqli (spiritual, fizikal dan kognitif). Aspek ini yang membezakan di antara komunikasi sekular Barat (Buck dan VanLear 2002; Griffin 2009; Flensburg 2009) dan dakwah yang mana tujuan komunikasi hanya mementingkan proses dan elemen yang memberikan perubahan sosial, tingkah laku dan juga emosi seseorang. Namun, konsep dakwah Islamiah lebih menyeluruh yang mana proses pentarbiahannya bertujuan mengajak dan mengubah sasaran dakwah dengan berpaksikan akidah, tauhid dan beriman kepada Allah SWT. Hakikatnya, komunikasi merupakan sebahagian daripada proses di dalam penyampaian dakwah. Para pendakwah memerlukan kemahiran berkomunikasi sebagai salah satu cara menguasai penyampaian dakwah yang berkesan. Ini bermakna, penyampaian dakwah Islamiah lebih luas dan lebih menyeluruh berbanding dengan proses komunikasi sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-anbiya’:
وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ
“Kami tidak mengutus engkau, Wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia” (Al-anbiya’: 107)

Semati (2011) menjelaskan komunikasi Islam atau turut dikenali dengan komunikasi dakwah sebagai proses menyebarkan mesej Islam menggunakan prinsip komunikasi yang bersumberkan al-Quran dan Hadith dari perspektif Islam (tauwhidi perspective). Oleh itu, konsep pendekatan komunikasi dakwah seharusnya bermatlamatkan untuk mencapai keredhaan Allah. Namun, ia tidak menghalang untuk dakwah Islamiah daripada menerima apa yang sesuai daripada bidang komunikasi Barat jika ia turut menyumbang kepada kebaikan dan perkembangan dakwah itu sendiri sebagaimana yang dijelaskan oleh Ab. Aziz (1997) yang berpendapat bahawa dakwah Islamiah seharusnya menggunakan kemudahan-kemudahan dan teori-teori ilmu komunikasi yang tidak bercanggah dengan Islam untuk membina satu metode dakwah yang mantap dan berkesan. Sebagai contohnya, penulis turut mengasimilasi model komunikasi Laswell (1948) yang boleh digunakan sebagai model komunikasi dakwah dengan beberapa perubahan dan penambahbaikan (Rajah 1). Zulkiple dan Saiful Azry (2009) pula telah mengemukakan sebuah model komunikasi yang dinamakan sebagai Dakwah bi al-Risālah (massa). Berdasarkan kepada model tersebut, Allah S.W.T. adalah sebagai sumber utama dalam komunikasi tersebut di mana Dia telah mengutuskan malaikat Jibrail supaya menyampaikan risalah al-Qur’an kepada nabi Muhammad s.a.w. untuk di sampaikan kepada umat seluruh alam (Rajah 2) .

Rajah 1. Model Komunikasi Dakwah yang diasimilasikan menerusi Model Komunikasi Harold Laswell (1948)

Rajah 2. Model Komunikasi Dakwah bi al-Risālah

Artikel ini bersambung ya....tak sempat nak upload semua :)

1 comment:

Azimah Shukry said...

Assalamualaikum, boleh tolong upload reference books/journals. Saya berminat untuk membaca dan mengkaji genre dawah juga. Tq.

LinkWithin